Opis produktu

Powiększenie Opola spowoduje zwiększenie budżetu miasta. Przybędzie również zadań. W 2017 r. będzie można zauważyć pierwsze inwestycje w infrastrukturę drogową na przyłączonych terenach. Nowe zadania będą tworzone i realizowane po dokonaniu inwentaryzacji potrzeb. Proces integracji obszarów będzie prowadził do „ujednolicenia” standardów, np. nabycie przez mieszkańców terenów integrowanych z Opolem praw wynikających z karty „Opolska Rodzina”.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Integracja obecnego obszaru Opola z terenami gmin ościennych spowoduje zwiększenie budżetu miasta. Rozdysponowanie budżetowych pieniędzy będzie odbywało się tak jak dotychczas, z uwzględnieniem wypełniania zadań samorządowych na terenach integrowanych z Opolem.

Według obecnych szacunków globalny wzrost wartości budżetu wyniesie kilkadziesiąt mln zł. Obecnie wartość budżetu miejskiego stanowi przeszło 760 mln zł. Wzrost wartości budżetu po powiększeniu Opola będzie efektem przejęcia wpływów, ale również ujęcia w budżecie nowych wydatków. Wartość wydatków realizowanych na terenach integrowanych z Opolem będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe. Najważniejszym elementem wykonywania budżetu będzie zabezpieczenie realizowania przez Miasto podstawowych zadań własnych gminy, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i działalności inwestycyjnej.

Nowe zadania będą tworzone i realizowane po dokonaniu inwentaryzacji potrzeb. Dzisiaj można już wskazać, że proces integracji obszarów będzie prowadził do swego rodzaju „ujednolicenia” standardów. Rozumiemy przez to nabycie przez mieszkańców terenów integrowanych z Opolem pewnych praw wynikających np. z karty „Opolska Rodzina”. Nie bez znaczenia pozostaje również rozwój komunikacji autobusowej poprzez zwiększenie częstotliwości i zasięgu kursów autobusów. Komunikacja miejska jest finansowana przez Miasto Opole. Jako, że budżet Opola posiada elementy budżetu partycypacyjnego, ważnym elementem wyboru zadań do realizacji będzie zdanie mieszkańców terenów integrowanych. Niebagatelna rola zostanie przypisana również powstałym na terenach integrowanych z Opolem Radom Dzielnic, które będą działać w oparciu o miejski budżet.
Tak. Zapisy kontraktu społecznego pozostają w mocy. Już obecnie Miasto Opole nie szczędzi pieniędzy na budowę nowych remiz OSP, czy zakup sprzętu. Bezpieczeństwo jest dla Opola bardzo ważne, stąd prawidłowa działalność OSP jest jednym z priorytetów. Wspomaganie OSP poprzez wsparcie finansowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że prężnie działające jednostki integrują społeczność lokalną nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa, ale również np. spędzania czasu wolnego. Do tej pory Opole wspierało także taką działalność OSP, np. poprzez budowę terenu rekreacyjnego przy remizie OSP Bierkowice.

Podobnie wygląda kwestia wspierania działalności klubów sportowych. Miasto od lat wspiera działanie klubów sportowych, zarówno amatorskich, jak i zawodowych. W tym względzie zasady finansowania będą transparentne – tak jak to ma miejsce dotychczas w Opolu. Oczywiście  zwiększy się ilość partnerów.

Dzisiaj trudno wymienić konkretne inwestycje, które będą realizowane na terenach integrowanych z Opolem. Ilość i skala tych zadań będzie stanowić wynik przeprowadzonej inwentaryzacji potrzeb. W wielu przypadkach nastąpi konieczność sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której inwestycje będą realizowane. Jednak zgodnie z przyjętym założeniem, działania typowo inwestycyjne na terenach przyłączanych do Opola rozpoczną się już w pierwszym roku integracji. Realizację części tych zadań mieszkańcy zapewne odczują już w 2017 r. (przede wszystkim chodzi o utrzymanie i odtworzenie infrastruktury drogowej). Pozostała część zadań będzie zauważalna w następnych latach (np. uzbrojenie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej i w konsekwencji ulokowanie nowych zakładów).
Nie. Przez pewien czasu Opole zamierza udzielać, w razie wystąpienia takiej konieczności, po dokonaniu odpowiednich analiz oraz po przeprowadzeniu odpowiednich rozmów z włodarzami gmin ościennych, wsparcia finansowego na zasadzie pomocy. Głównym motywem jej udzielania będzie potrzeba dostosowania się gmin do nowej sytuacji. Operacja ta została wkalkulowana w proces integracji. Natomiast konkretne kwoty wsparcia zostaną ustalone w wyniku wzajemnych rozmów.
Identyfikacja potrzeb będzie odbywała się na kilka sposobów. Do najważniejszych należy zaliczyć bezpośrednie zbadanie rzeczywistego stanu mienia na terenach integrowanych, jak również analizowanie wniosków mieszkańców, które już zostały złożone w Urzędzie Miasta Opola i dotyczą ujęcia zadań w budżecie „większego Opola”.
O gradacji inwestycji będzie decydowało przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. W dalszej kolejności zaś zasięg oddziaływania (znaczenie ponadregionalne, regionalne, lokalne), wpływ realizacji inwestycji na środowisko (zmniejszenie zapotrzebowania na energię, np. termomodernizacja), zapotrzebowanie społeczne, zrównoważony rozwój oraz koszty utrzymania zrealizowanego zadania.