Opis produktu

Edukacja jest ważną dziedziną, dotyczącą każdego z nas, na różnym etapie życia. Nauczyciele nie muszą się obawiać zwolnień, ponieważ Miasto Opole nie przewiduje zmian w zatrudnieniu w jednostkach oświatowych. Zmiany, które wejdą w życie, będą dotyczyć jedynie zmiany nazw jednostek.

W przedszkolach nie zabraknie miejsc dla najmłodszych. W obrębie nowych granic miasta znajdą się przedszkola dotychczas funkcjonujące w przyłączanych sołectwach. Ponadto Miasto na rok szkolny  2016/2017 uruchomiło pięć dodatkowych oddziałów. By zapisać dziecko do przedszkola należy przystąpić do rekrutacji – złożyć deklarację. Trzeba to uczynić w marcu – poprzedzającym wrzesień, od którego dziecko rozpocznie uczęszczanie do przedszkola.

Zarówno dzieci jak i młodzież z Nowego Opola będą w pełni mogły korzystać z bezpłatnych zajęć proponowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Centrum Nauk Przyrodniczych czy zajęć w szkolnych świetlicach.

I bardzo ważna informacja na koniec: każdy uczeń rozpoczynający naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 będzie mógł skorzystać z Miejskiego Programu „Dobry Start”, który zapewnia wsparcie materialne w kwocie 1000 zł na zakup wyprawki szkolnej lub zajęcia służące rozwojowi dziecka.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Miasto Opole nie przewiduje zmian w zatrudnieniu nauczycieli i opiekunów w jednostkach oświatowych. Zmiany, które nastąpią od 1.01.2017 r., będą polegały na zmianie nazwy przedszkola lub szkoły jako miejsc wykonywania pracy. Np. osoby zatrudnione dotychczas w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach, nadal będą zatrudnione w tej samej szkole, ale o innej nazwie (z dodanym numerem).
Uczniowie pozostaną w tych samych szkołach, po 1 stycznia 2017 r. będą uczęszczać do tych samych placówek, w tej samej lokalizacji, z tymi samymi wychowawcami. Nie zamierzamy likwidować żadnej ze szkół w przyłączanych do Opola sołectwach.
Placówki oświatowe znajdujące się na nowych terenach Opola, zostaną objęte działaniami zgodnymi z Polityką oświatową Miasta Opola 2016-2020 (Uchwała Nr XXIX/508/16 Rady Miasta Opola z dnia 7.07.2016 r.), która określa m.in. kierunki, modele i standardy edukacyjne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

W standardach edukacyjnych Miasto Opole zapewnia:

 • we wszystkich przedszkolach i szkołach pomoc psychologiczno – pedagogiczną: logopedę, pedagoga i psychologa, a w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych także doradcę zawodowego;
 • możliwość rozpoznawania i rozwijania uzdolnień m.in. poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o słabszym potencjale i uzdolnionych, a także zajęcia służące rozwojowi talentów, pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • zajęcia dla wszystkich dzieci od 3 do 6 lat z zakresu nauki języka obcego (język angielski lub inny – francuski, hiszpański, niemiecki) we wszystkich przedszkolach publicznych;
 • możliwość korzystania przez dzieci rozpoczynające naukę w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/17 z różnych form wsparcia organizacyjnego, programowego i materialnego w ramach Miejskiego Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry Start”, w ramach którego miasto przeznacza 1000 zł dla każdego ucznia klasy pierwszej, które wykorzystać można m.in. na różnego rodzaju zajęcia służące rozwojowi umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka, jak też na zakup wyprawki szkolnej (Regulamin – Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24.03.2016 r.);
 • ciekawie zaprogramowane zajęcia świetlicowe w każdej szkole, w czasie zgodnym z oczekiwaniami o potrzebami rodziców. Ponadto w okresie letnim i zimowym dostępne będą półkolonie za niewielką odpłatnością dla uczniów szkół podstawowych;
 • bezpłatną naukę pływania wszystkim uczniom klas III szkoły podstawowej.
Wysoka jakość pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach jest możliwa dzięki tzw. etatom wsparcia, przyznawanym naszym szkołom w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych.  Pod tym względem uczniowie i ich rodzice z placówek, które znajdą się w powiększonym Opolu, będą mieć zapewnione podobne standardy. Specjalistycznego wsparcia udzielać im będzie także Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu. Oferujemy również wiele innych udogodnień. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej, zajęcia dla uczniów o słabszych możliwościach, ale także dla uzdolnionych, po to by wspierać ich we wszechstronnym rozwoju.
Oczywiście. I nie tylko tam, ale także w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. Obie placówki oświatowe zapewniają uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych. Realizują też liczne programy edukacyjne, którymi objęci są uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Opole, takie jak np. bezpłatna nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. Dzieci mogą także korzystać z bogatej oferty wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym półkolonii organizowanych dla dzieci pozostających w mieście w czasie wolnym od zajęć, w tym szczególnie dla pierwszoklasistów, czy też dla dzieci z niepełnosprawnościami.
W każdym momencie służyć im będą placówki oświatowe: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Najróżniejsze formy doskonalenia zawodowego nauczycieli  finansowane są z pieniędzy pochodzących z funduszy europejskich. Oczywiście nauczyciele mogą także liczyć na Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Jesteśmy do waszej dyspozycji!
Obowiązkiem gminy, zgodnie z art. 17 ust. 3  ustawy o systemie oświaty,  jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza następujące odległości:

 • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Ponadto zgodnie z  przepisami ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.

Miasto Opole dołoży wszelkich starań, aby uczniowie z wszystkich przejmowanych sołectw,  mieli zapewniony bezpłatny transport do szkół i przedszkoli, na dotychczasowych warunkach.

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe (wynikające z ustawy o systemie oświaty- Dz. U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.), tj.:

 • Wielodzietność rodziny
 • Niepełnosprawność dziecka
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców
 • Niepełnosprawność obojga rodziców
 • Piecza zastępcza
 • Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 • Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.

W drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe (zgodnie z Uchwałą RM Opola Nr XIX/341/15 z dnia 17.12.2015 r.), tj.:

 • Dziecko jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 • Dziecko z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego
 • Dziecko za stwierdzoną alergią pokarmową lub chorobą wymagającą stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne
 • Pracujący/studiujący rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko
 • Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu
 • Dziecko, którego rodzice we wniosku o przyjęcie wskazali w pierwszej preferencji przedszkole, jako najdogodniejsze ze względów logistycznych
 • Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
 • Dziecko, którego rodzice wskazali Opole jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych.
 • Do przedszkoli w mieście Opolu, dzieci są przyjmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.
 • Nabór do przedszkoli publicznych jest prowadzony corocznie na rok szkolny, który rozpoczyna się w danym roku kalendarzowym.
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkola mogą w kolejnym roku szkolnym kontynuować edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu jeżeli rodzice/opiekunowie prawni złożą deklarację o kontynuacji.
 • Przyjmowanie dzieci nowych odbywa się na podstawie wniosków o przyjęcie składanych w wybranym przedszkolu pierwszej preferencji. Rodzice we wniosku mogą wskazać maksymalnie trzy przedszkola, uszeregowane według preferencji.
 • Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną i w formie papierowej.
 • Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję.
 • Rekrutacja do przedszkoli, na nowy rok szkolny, odbywa się zgodnie z terminami ogłaszanymi do końca stycznia każdego roku.
 • Po tych terminach, dzieci mogą być przyjmowane do przedszkoli na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Dotychczas do przedszkoli w mieście Opolu dostają się praktycznie prawie wszystkie dzieci.
 • Z ponad 10- letnich doświadczeń wynika, że w miesiącu wrześniu każdego roku tworzy się w przedszkolach ponad 50 wolnych miejsc.
Nie przewidujemy takiej sytuacji, gdyż w obrębie nowych granic miasta znajdą się przedszkola dotychczas funkcjonujące w przyłączanych sołectwach. Ponadto Opole co roku uruchamia dodatkowe oddziały w przedszkolach. Np. w roku szkolnym 2016/17 uruchomiło 5 dodatkowych oddziałów.
Odpowiednie przepisy określają terminy rekrutacji (patrz pkt. 2). W trakcie trwania roku szkolnego, przyjęcie dziecka do przedszkola jest możliwe w miarę posiadanych wolnych miejsc.
W całym kraju obowiązuje jednolity system opłat za przedszkole publiczne. Pięć godzin pobytu dziecka, w trakcie których jest realizowana podstawa programowa (7:00 – 12:00), to pobyt dziecka bezpłatny. Za każdą kolejną godzinę rodzice płacą 1 zł. Gminy mogą zwolnić rodziców z tych opłat, jednak miasto Opole nie skorzystało z takiej możliwości. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców, uzależniona jest od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice mogą wystąpić do dyrektora przedszkola z wnioskiem o obniżenie opłaty o 50% na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny, lub gdy zasiłek pielęgnacyjny przyznany jest na rodzeństwo dziecka oraz gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Opłaty te pobierane są na podstawie uchwały Rady Miasta Opola Nr IX/117/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz Nr LXI/922/14 z dnia 7 lipca 2014 r.  Ponadto każde przedszkole ustala w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zasięgając opinii rady rodziców, wysokość tzw. stawki dziennej za wyżywienie dziecka. Stawki te mogą się nieznacznie różnić pomiędzy poszczególnymi placówkami.

Bez względu na liczbę dzieci, nie przewidujemy likwidacji grup przedszkolnych w przejmowanych placówkach.

Bez względu na liczbę dzieci, nie przewidujemy likwidacji grup przedszkolnych w przejmowanych placówkach.
Dzieci zamieszkałe w Opolu uczęszczające w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych mogą skorzystać z Miejskiego Programu „Dobry Start”. Zapewnia  on wspomniane 1000 zł dla każdego ucznia klasy pierwszej. Wsparcie materialne przewiduje refundację wydatków  poniesionych  m. in. na zajęcia dodatkowe służące rozwojowi dziecka, bilety wstępu do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji, a także na zakup artykułów szkolnych. Program obejmie uczniów z przyłączonych sołectw dopiero z dniem 1 stycznia 2017 r. W związku z tym wniosek o wsparcie finansowe będzie można złożyć do dyrektora szkoły w miesiącu styczniu. O szczegółach realizacji programu rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem dyrektorów szkół.
 • W wielu szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowe zajęcia z języków obcych realizowane są z tzw. godzin miejskich, finansowanych przez Miasto Opole.
 • W 3 szkołach podstawowych, począwszy od klasy IV, prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, obok języka angielskiego, który w tych szkołach nauczany jest w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14, począwszy od klasy IV, prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka francuskiego, obok języka angielskiego, który w tej szkole nauczany jest w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, uczniowie klas I–III, realizują dodatkowo 2 godziny języka angielskiego.
 • Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja umożliwiają uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. W 13 szkołach podstawowych (na 19) oraz w 2 gimnazjach (na 5), na wniosek rodziców, prowadzona jest nauka z dodatkowym językiem mniejszości narodowej oraz własnej historii i kultury (język niemiecki).
 • W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych możliwe jest także nauczanie dwujęzyczne. Oddziały dwujęzyczne funkcjonują w dwóch gimnazjach:
  • w Publicznym Gimnazjum Nr 9 Dwujęzycznym – język angielski
  • w Publicznym Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznym – język niemiecki, francuski, hiszpański
 • a także w dwóch liceach ogólnokształcących:
  • w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II – język niemiecki i francuski
  • w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr III – język angielski.
Gmina  Opole zapewnienia bezpłatny  transport i opiekę  w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły jeśli osoba spełnia następujące kryteria:

(podstawa prawna zgodnie z art. 17 ust.3  ustawy o systemie oświaty)

 1. Dziecko uczy się w obwodzie, tj. szkole podstawowej lub gimnazjum  zgodnym z rejonizacją placówek szkolnych
 2. Ponadto odległość z domu do szkoły przekracza następujące odległości na terenie rejonu, w którym znajduje się szkoła:
 • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

W celu  zapewnienia dogodnego  dojazdu  młodzieży uczącej się w Opolu w szkołach ponadgimnazjalnych , MZK w porozumieniu z  Wydziałem Oświaty dostosuje rozkład jazdy  linii autobusowych, które są planowane do uruchomienia  na tym obszarze i sprzyjać będą komunikacji  do szkół.

Ponadto zgodnie z  przepisami ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym   w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.