Opis produktu

Większość spraw, które do tej pory mieszkańcy przyłączanych sołectw załatwiali w stosownym urzędzie gminy lub w Starostwie Powiatowym w Opolu, po połączeniu i zmianie granic od 1 stycznia 2017r., zostanie przejęta przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola (Plac Wolności 7-8). Szczegółowe informacje w sprawie sposobu załatwienia powyższych spraw są zawarte w Kartach Usług Publicznych, dostępnych na platformie e-usług publicznych www.opole.pl

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, który mieści się przy Placu Wolności 7-8 (III piętro).

Są to sprawy dotychczas załatwiane w Starostwie Powiatowym w Opolu, przy ul. 1 Maja 26 w Opolu, dotyczące w szczególności:

 • prowadzenia rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • wydawania zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów i ich mieszańców,
 • wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
 • rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 • wydawania legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,
 • nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecania uproszczonych planów urządzania lasów,
 • wydawania zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 • nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, w tym nad spółkami wodnymi.

Ponadto są to sprawy, załatwiane dotychczas w urzędzie danej gminy tj:

 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie na terenie Opola działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych,
 • przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest,
 • przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych,
 • poświadczanie pracy w gospodarstwach rolnych, do celów emerytalnych,
 • przyjmowanie interwencji w sprawie złego traktowania zwierząt,
 • przyjmowanie zgłoszeń wałęsających się i bezdomnych psów,
 • realizacja Programu ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich bezdomności na terenie miasta,
 • przyjmowanie dokumentów dotyczących ubezpieczenia OC rolników.
Sprawy dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które dotychczas załatwiano w urzędzie danej gminy, od 1.01.2017 r., będą załatwiane w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola przy Plac Wolności 7-8, III piętro.

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów będących własnością Miasta Opola, oddanych w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie, dotychczas załatwiane w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 26, od 1.01.2017 r. będą rozpatrywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą przy ul. Hallera 9 w Opolu (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (III piętro).

Są to sprawy dotychczas załatwiane w Starostwie Powiatowym w Opolu, przy ul. 1 Maja 26 dotyczące w szczególności:

 • wydawania pozwoleń zintegrowanych,
 • wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • prowadzenia rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów,
 • wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • przyjmowania zgłoszeń instalacji powodujących powstawanie pól elektromagnetycznych.

Ponadto są to sprawy dotychczas załatwiane w urzędzie danej gminy tj.:

 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, przez prowadzących instalacje (osoby fizyczne),
 • przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców,
 • dotacje na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska,
 • przyjmowanie zgłoszeń obiektów i terenów cennych przyrodniczo do objęcia ochroną prawną, rejestr i ich utrzymywanie.

Szczegółowe informacje w sprawie sposobu załatwienia powyższych spraw są zawarte w Kartach Usług Publicznych, dostępnych na platformie e-usług publicznych www.opole.pl

 • Opłaty skarbowe za zezwolenia, pełnomocnictwa, zaświadczenia będzie można regulować w kasie Urzędu Miasta Opola przy Pl. Wolności 7/8, która jest czynna od poniedziałku do środy, w godz. od 8.00-15.00; w czwartek od 8.00-17.00; w piątek od 8.00-13.30. Opłaty należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola nr 03116022020000000215153249 Bank Millenium S.A. lub we wpłatomacie umieszczonym w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz naprzeciw Biura Obsługi Obywatela (parter).
 • Opłaty za usunięcie drzew i krzewów należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Opola Bank Milenium S.A. nr 76116022020000000215153196.
 • Należności, opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej należy wpłacać na konto Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, rachunek nr 80 1160 2202 0000 0000 6013 8491 w Banku Millennium S.A. Oddział Opole.