Opis produktu

Nowi mieszkańcy Opola będą podlegali takim samym stawkom podatkowym jak dotychczasowi mieszkańcy. Prezydent Miasta Opola wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą podatku od nieruchomości,  w której zakłada się zróżnicowanie niektórych stawek. Chodzi o to, aby mieszkańcy terenów przyłączanych nie płacili wyższych podatków niż do tej pory.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

System podatków i opłat lokalnych jest jednolity i spójny dla całego obszaru Miasta Opola. Od 1.01.2017 r., na obszarach przyłączanych, zacznie obowiązywać prawo miejscowe – dotyczące podatków i opłat lokalnych – uchwalone przez Radę Miasta Opola.
Właściciele nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są zobowiązane – jak co roku – składać deklarację podatkową do organu podatkowego gminy. Od nowego roku będzie to dla nowych mieszkańców Prezydent Miasta Opola.

Deklaracje będą musieli złożyć również płatnicy podatku od środków transportowych.

Natomiast zgodnie z aktualną interpretacją przepisu art. 6 ust. 6 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, z uwagi na zmianę organu podatkowego oraz z uwagi na obowiązywanie innych wzorów druków informacji podatkowych określonych uchwałami Rady Miasta Opola, osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązane są złożyć w ciągu 14 dni od daty przyłączenia sołectw do miasta Opola, nowe informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny do właściwego organu podatkowego, tj. Prezydentowi Miasta Opola, na wzorze obowiązującym na terenie miasta Opola.

Informacje dotyczące wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej Miasta Opola (www.opole.pl), w zakładce Samorząd/Finanse/Podatki i Opłaty Lokalne. Natomiast w sprawach dotyczących opłat za odpady komunalne informacji należy szukać pod adresem internetowym: http://smieciopolis.opole.pl/
Na obszarach przyjmowanych do Opola od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać prawo miejscowe uchwalone dla Opola. Nowi mieszkańcy będą obciążeni stawkami podatkowymi w podatku rolnym, leśnym, podatku od środków transportowych i opłatami: targową i za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach i na zasadach takich samych jak mieszkańcy Opola. Natomiast w zakresie podatku od nieruchomości planuje się zróżnicować niektóre stawki podatkowe w taki sposób, aby mieszkańcy, a w tym przedsiębiorcy mający swoje siedziby na terenach przyłączanych do Opola płacili podatek od nieruchomości niższy niż obecnie, bądź w tej samej wysokości.

Ponadto w Opolu funkcjonuje uchwalony przez Radę Miasta Opola „Opolski Program Pomocy Przedsiębiorcom”, który służy przedsiębiorcom przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz uchwała Rady Miasta Opola w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole.

Przedsiębiorcy będą mogli starać się o zwolnienia podatkowe, które są szczegółowo opisane w dwóch uchwałach:
a) Uchwała NR LVII/863/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020,
b) Uchwała Nr XXII/389/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Opole.
Ponadto niektórych przedsiębiorców może również dotyczyć ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona uchwałą:
c) Uchwała NR XX/370/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
W zakresie podatku od nieruchomości dla nowych terenów stawki podatkowe będą ustalone na poziomie takim, jak obowiązuje na tych obszarach obecnie lub niższym. Dla pozostałych podatków stawki nie odbiegają znacząco od tych ustalonych dla sąsiednich gmin. Natomiast prawo o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na uchwalenie przez radę gminy ulg podmiotowych. Jedynie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Opolu funkcjonuje ulga dla rodzin wielodzietnych w wysokości 30% wartości opłaty.