Opis produktu

Sprawami z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej zajmuje się Wydział Polityki Społecznej jak i specjalnie powołane do tego jednostki m.in. Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, czy też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Miasto Opole od 2009 r. realizuje i finansuje Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), który skierowany jest do całej populacji dziewcząt 12-letnich, uczęszczających do szkół na terenie Opola oraz zameldowanych w Opolu i uczęszczających do szkół poza terenem miasta.
W Opolu działają trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, tj.: „Centrum” przy ul. Kościuszki 2, „Zaodrze” przy ul. Licealnej 18 i „Śródmieście” przy ul. Waryńskiego 30. W każdym z nich funkcjonuje poradnia pediatryczna oraz ginekologiczna. Każda matka z terenu przyłączanych sołectw, która będzie chciała zapisać dziecko do ww. przychodni może to zrobić w każdej chwili. Każda kobieta będzie mogła również w dowolnej chwili skorzystać z poradni ginekologicznych we wszystkich miejskich przychodniach. To samo tyczy się innych poradni specjalistycznych, które działają w tych przychodniach.

Ponadto mieszkańcy Nowego Opola (dzieci i młode kobiety) będą mogli uczestniczyć w miejskich programach polityki zdrowotnej. Chodzi m.in. o:

 • Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) – 12-letnie dziewczynki;
 • Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych – dzieci uczęszczające do żłobków;
 • Program Zapobiegania Próchnicy i Chorobom Dziąseł u Dzieci w Wieku Przedszkolnym pn. „Biały ząbek” – dzieci 5-6-letnie uczęszczające do przedszkoli;
 • Program Profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi” – dziewczęta 18-letnie uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.
Każda osoba ma możliwość zapisania się do dowolnej przychodni, niezależnie od jej położenia oraz bez względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. Zmiana przychodni jest możliwa bezpłatnie trzykrotnie w ciągu roku. Zmiana granic Opola nie wymusza na osobach z przyłączanych terenów zmiany przychodni, do której są obecnie zapisani. Mogą oni nadal korzystać ze „swoich” przychodni, ale mają także możliwość przepisania się w każdej chwili do przychodni miejskich, jeśli wyrażą taką wolę.
W Opolu funkcjonują trzy Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: „Centrum” przy ul. Kościuszki 2, „Zaodrze” przy ul. Licealnej 18 i „Śródmieście” przy ul. Waryńskiego 30. W każdym z nich działa poradnia pediatryczna. W każdej z nich są również ogólnodostępne (również dla osób spoza Opola) poradnie specjalistyczne, które mają podpisane kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W najbliższej przyszłości w SP ZOZ „Zaodrze” planowane jest również uruchomienie poradni geriatrycznej. Na razie Miasto Opole nie zamierza tworzyć nowego publicznego ZOZ-u na terenach przyłączanych sołectw.
Nie jest prawdą, jakoby podatek od nieruchomości był o wiele wyższy w Opolu niż jest w przyłączanych sołectwach. Na 10 obowiązujących stawek podatkowych, w sześciu przypadkach w Opolu stawki były najniższe, bądź równe tym w przyłączanych gminach. Jedynie w czterech przypadkach stawki w Opolu są nieco wyższe niż w gminach.

Przewiduje się zróżnicowanie stawek pomiędzy Miastem w dotychczasowych granicach, a przyłączanymi obszarami.

Rodziny wielodzietne nie będą miały specjalnych ulg w podatku od nieruchomości, ponieważ ustawodawca nie dopuścił stosowania przez radę gminy ulg i zwolnień podmiotowych. Rodziny wielodzietne będą mogły korzystać natomiast z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 30% wysokości opłaty.

Przyjmowaniem wniosków w sprawach socjalnych zajmuje się Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. Mieści się ono przy ul. Ozimskiej 19 – VII piętro i jest czynne w godzinach: pon.- śr. od 7.30 do 15.30; czw. od 7.30 do 17.00 oraz pt. od 7.30 do 14.00.

Miejsce Centrum Świadczeń zajmuje się sprawami dotyczącymi:

 1. Świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe), świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne
 2. Świadczeń wychowawczych (500+)
 3. Zasiłków dla opiekunów
 4. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 5. Dodatków mieszkaniowych
 6. Dodatków energetycznych
 7. Stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie wychowawcze (500+) można składać także w formie elektronicznej za pomocą portalu Emp@tia. Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) można również składać za pośrednictwem bankowości internetowej oraz portalu ePUAP.

Dokładne informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz warunków przyznawania świadczeń  można znaleźć na stronie internetowej Centrum – http://www.mcs.opole.pl/, lub uzyskać pod numerami telefonów: 77 44 35 700 do 708 oraz pisząc na adres e-mail: bok@mcs.opole.pl. Szczegółowe pytania można kierować również poprzez specjalny formularz kontaktowy umieszczony na wymienionej wyżej stronie internetowej w zakładce „Kontakt” .

Obecnie w mieście Opolu wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest łącznie
18 żłobków z 1 119 miejscami, w tym:

 • 5 żłobków publicznych z łączną liczbą miejsc 404,
 • 13 żłobków niepublicznych z łączną liczbą miejsc 715.

Od roku 2011 nastąpił wzrost liczby żłobków niepublicznych z 3 do 13, w tym wzrost liczby miejsc z 143 do 715. W przypadku żłobków publicznych, prowadzonych przez gminę Opole, w roku 2012 uruchomiono nową placówkę – Żłobek Nr 3 w Opolu przy ul. Górnej 50, co spowodowało utworzenie 58 nowych miejsc.

Ponadto przystąpiono do prac związanych z utworzeniem kolejnych nowych miejsc w żłobkach publicznych, mianowicie w Żłobku Nr 3 w Opolu przy ul. Górnej 50 (30 nowych miejsc) oraz w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu przy ul. A. Dambonia 3 (25 nowych miejsc), łącznie 55 nowych miejsc, zatem w mieście Opolu w 2017 roku będzie już 1174 miejsc w żłobkach. Oczekujących na przyjęcie do żłobków jest średnio od 400 do 430 dzieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157) opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. Natomiast opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka i klubu dziecięcego można składać przez cały rok. Obecnie w mieście Opolu funkcjonują tylko żłobki. Brak jest klubów dziecięcych.
Wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) dla mieszkańców Opola zajmuje się Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, które ma siedzibę przy ul. Ozimskiej 19 ( VII piętro). Jeżeli świadczenie przyznane jest na okres wykraczający poza 31.12.2016 r., realizacja wypłaty poczynając od 01.01.2017r. zostanie przejęta przez Centrum. Nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku. Należy jednak pamiętać, że od nowego roku, w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń, informację o zaistnieniu takich zmian należy zgłosić w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.

Wypłata świadczeń wychowawczych realizowana będzie w poniższych terminach.

Miesiąc Terminy wypłat świadczeń wychowawczych „500 +” w okresie od stycznia 2017 do września 2017
STYCZEŃ 2017 25.01.2017 r.
LUTY 2017 24.02.2017 r.
MARZEC 2017 24.03.2017 r.
KWIECIEŃ 2017 25.04.2017 r.
MAJ 2017 24.05.2017 r.
CZERWIEC 2017 23.06.2017 r.
LIPIEC 2017 25.07.2017 r.
SIERPIEŃ 2017 23.08.2017 r.
WRZESIEŃ 2017 25.09.2017 r.
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu dysponuje nową Salą Obsługi Klienta, w której jest 13 stanowisk. Sala wyposażona jest w tzw. system kolejkowy kierujący klientów do wolnych stanowisk, co pozwala na optymalizowanie czasu oczekiwania. W obsłudze biletomatu pomaga pracownik Wydziału Obsługi Klienta.

W sali obsługi jest również skrzynka, do której można wrzucić poprawnie wypełniony wniosek bądź inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy, nie ma wtedy konieczności pobierania numerka z biletomatu. Skrzynka jest opróżniana codziennie 15 minut przed zamknięciem sali obsługi klienta.

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu realizuje wypłatę poszczególnych świadczeń w następujących terminach:

 • dodatek mieszkaniowy – do 10-go każdego miesiąca,
 • dodatek energetyczny – do 10-go każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia,
 • stypendia szkolne – wypłata w miesiącach: wrzesień (na wnioski złożone w lipcu), grudzień, marzec i czerwiec – w dniach przewidzianych dla świadczeń rodzinnych,
 • zasiłki szkolne – na bieżąco,
 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu i świadczenia wychowawcze (500+) w terminach wskazanych w tabeli:
Miesiąc Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia 2017 r. do października 2017 r. Terminy wypłat świadczeń wychowawczych 500 + w okresie od stycznia 2017 r. do września 2017 r.
STYCZEŃ 2017 27.01.2017 r. 25.01.2017 r.
LUTY 2017 27.02.2017 r. 24.02.2017 r.
MARZEC 2017 27.03.2017 r. 24.03.2017 r.
KWIECIEŃ 2017 27.04.2017 r. 25.04.2017 r.
MAJ 2017 26.05.2017 r. 24.05.2017 r.
CZERWIEC 2017 27.06.2017 r. 23.06.2017 r.
LIPIEC 2017 27.07.2017 r. 25.07.2017 r.
SIERPIEŃ 2017 25.08.2017 r. 23.08.2017 r.
WRZESIEŃ 2017 27.09.2017 r. 25.09.2017 r.
PAŹDZIERNIK 2017 27.10.2017
Seniorzy z nowo przyłączonych sołectw będą mogli korzystać z Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny z początkiem nowego roku.
Po 1 stycznia 2017 r. prezydent miasta Opola również chętnie będzie słuchał seniorów, a kiedy trzeba gościł u siebie.
Pracownicy socjalni Miejskiego  Ośrodka Pomocy Rodzinie będą dyżurować w zorganizowanych punktach informacyjnych dla mieszkańców przyłączonych sołectw i udzielać informacji. Jednocześnie na terenie każdej szkoły będzie dyżurował pracownik socjalny i udzielał informacji w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i innych formach pomocy.
W wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów seniorom będą pomagali pracownicy socjalni MOPR oraz pracownicy Miejskiego Centrum Seniora w Opolu.
W ramach polityki senioralnej miasto planuje uruchomienie kolejnych placówek wsparcia dla seniorów – w 2017 r. tzn. Dom Dziennego Pobytu na ul. Dambonia oraz rozwój istniejącej sieci klubów seniora.
Miasto Opole powierza świadczenie usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym w drodze konkursu. Na przełomie XI i XII br. będzie ogłoszony konkurs w tym zakresie. Tak więc jeżeli Caritas stanie do konkursu istnieje możliwość dalszego prowadzenia usług opiekuńczych przez tą organizację.
Miasto Opole finansuje działania realizowane na rzecz seniorów za pośrednictwem organizacji pozarządowych (w oparciu o otwarte konkursy ofert) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Liczbę seniorów wchodzących w skład Rady Seniorów Miasta Opola ściśle określa statut będący załącznikiem do podjętej 27 lutego 2014r. Uchwały Rady Miasta Opola zgodnie z którym Rada składa się z 15 członków. Intencją Prezydenta Miasta Opola, wynikającą z poszerzenia granic miasta, będzie zaproponowanie Radzie Miasta zmiany przedmiotowego dokumentu w aspekcie zwiększenia składu Radnych.