Opis produktu

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zmieni się sposób naliczania opłaty. Ta naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Właśnie z tego powodu konieczne będzie złożenie nowych deklaracji śmieciowych. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Opola wynoszą: 13 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów komunalnych oraz 20 zł/osobę w przypadku braku prowadzenia segregacji. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na zwolnienie – 30% kwoty opłaty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zmieni się przede wszystkim sposób naliczania opłaty, która dla zabudowy zamieszkałej naliczana będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmienią się również zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z prawem miejscowym gminy Opole, nieruchomości niezamieszkałe objęte są systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Opola wynoszą: 13 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów komunalnych oraz 20 zł/osobę w przypadku braku prowadzenia segregacji. Ponadto zwolnieni z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z 2015 r. poz. 1359). Zwolnienie dotyczy 30% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości.
Tak, składanie nowych deklaracji będzie konieczne. W związku ze zmianą organu właściwego do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatnicy będą zobowiązani złożyć Prezydentowi Miasta Opola deklarację, dotyczącą ilości osób zamieszkujących na nieruchomości, w której wyliczą kwotę opłaty miesięcznej. Opłatę w Opolu wnosi się z góry w terminie do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.

Ponadto do złożenia deklaracji będą również zobowiązani właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, np. prowadzący działalność gospodarczą. Powinni oni rozwiązać wiążące ich dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Wszystkie niezbędne informacje na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://smieciopolis.opole.pl/

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
  • przesłać za pośrednictwem platformy e-Usług Publicznych lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej portalu EPUAP.GOV.PL
Wytworzone odpady komunalne na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych powinny być zbierane selektywnie w następujący sposób:

  • do pojemnika żółtego lub czarnego z żółtą klapą należy wrzucać papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
  • do pojemnika zielonego lub czarnego z zieloną klapą należy wrzucać szkło opakowaniowe;
  • do pojemnika brązowego z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki należy wrzucać odpady komunalne ulegające biodegradacji i jeżeli ilość odpadów zgromadzona w tym pojemniku przed jego terminem wywozu to umożliwia to można umieścić w pojemniku także odpady zielone;
  • do pojemnika czarnego należy wrzucać odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych.
Nie, zgodnie z prawem miejscowym na terenie Opola obowiązuje system pojemnikowy.
Zgodnie z prawem miejscowym to gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pojemniki na nieruchomości będą dostarczane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożonych druków zapotrzebowania pojemników.
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady są zawarte w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Tak, do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć prawidłowo wypełniony druk zapotrzebowania na pojemniki.
Tak. W zabudowie jednorodzinnej i kilkurodzinnej harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostarczane do skrzynek pocztowych.
Mieszkaniec jest zobowiązany do dostarczenia nadmiaru posegregowanych odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 oraz przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.
Odpady posegregowane dostarczone do punktów PSZOK odbierane są bezpłatnie od mieszkańców miasta Opola.
Zgodnie z prawem miejscowym, w zamian za wnoszoną opłatę, gmina utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie pojemników do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 6 razy w roku, a pozostałych pojemników – raz w roku.
Informacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami pod nr tel. 77/4413-237 lub w Urzędzie Miasta Opola pod nr tel. 77/4511-846.
Elektroodpady należy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a drobne elektroodpady (zużyte płyty CD, zużyte baterie, zużyte żarówki, zużyte tonery, zużyte telefony komórkowe i ładowarki) dodatkowo można oddać też do Miejskiego Punktu Elektroodpadów zlokalizowanego w Opolu, przy Pl. Kopernika 16 (CH Solaris).

Ponadto jest możliwość odbioru na telefon dużego sprzętu RTV/AGD z domu (bezpłatnie, przez wskazaną firmę, po telefonicznym uzgodnieniu terminu – Infolinia ogólnopolska nr 22 22 333 00 czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00 oraz w soboty od 9:00 -13:00 lub tel.  509 856 509 w dni powszednie w godzinach 10:00-16:00). Elektroodpady będzie można oddawać także  do punktów mobilnych w mieście (raz w tygodniu punkty mobilne będą w każdej dzielnicy).

Można je oddać bezpłatnie do ponad 150 punktów (przedszkola, szkoły, urzędy, sklepy, itd.) na terenie miasta. Nowe instytucje również zostaną wyposażone w pojemniki do zbiórki takich odpadów. Ponadto odpady te można oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do punktów zbiórek mobilnych.
Można je oddać bezpłatnie do ponad 50 aptek na terenie miasta. Wszystkie apteki mogą być  wyposażone w pojemniki do zbiórki takich odpadów. Ponadto można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zbiórek mobilnych.
Można je oddać bezpłatnie do 17 aptek na terenie miasta. Wszystkie apteki mogą być wyposażone w pojemniki do zbiórki takich odpadów. Ponadto można je oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zbiórek mobilnych.
Zimny popiół można wrzucić do pojemnika czarnego, jeżeli jest miejsce w pojemniku lub dostarczyć popiół, w szczelnie zamkniętych workach, do punktów PSZOK, gdzie popiół będzie bezpłatnie odebrany i zagospodarowany.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie ma obowiązku posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji, w sytuacji, gdy na nieruchomości posiada kompostownik.
Liście i trawę najlepiej zagospodarować na własnej nieruchomości przetwarzając je na kompost w przydomowym kompostowniku. Można też gromadzić je w pojemniku brązowym, gdy ilość odpadów zgromadzonych w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia. Można je także oddać do PSZOK. Dodatkowo w okresie od 01.09 do 30.11, liście pochodzące z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, będą odbierane w workach ustawionych obok pojemnika brązowego, w terminach przewidzianych w harmonogramie odbioru odpadów pojemnika brązowego.
Zgłoszenia dotyczące braku pojemnika lub braku odbioru odpadów komunalnych oraz wszelkie inne nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami komunalnymi należy zgłaszać w Dziale Gospodarki Odpadami pod nr tel. 77/4413-237 lub w Urzędzie Miasta Opola pod nr tel. 77/4511-890.
W sprawach dotyczących cmentarzy parafialnych nie zmieni się nic. W sprawach związanych z cmentarzami komunalnymi zmiany polegać będą głównie na zmianie administratora, do którego od 1.01.2017 r. zgłaszać się powinny wszystkie osoby zainteresowane pochówkiem lub załatwieniem dowolnej sprawy dotyczącej cmentarzy komunalnych. Więcej informacji dostępne na stronie: http://cmentarze.opole.pl/

Zakład Komunalny Sp. z o.o. – Administracja Cmentarzy
ul. Cmentarna 4b
45-834 Opole
tel. 77 474 74 95
tel. 77 474 74 96
fax. 77 440 42 49

cmentarze@zaklad-komunalny.pl

Godziny otwarcia:·PN-PT : 7.00 – 15.00
SOB : 8.00 – 12.00