Opis produktu

Co do zasady, nie trzeba wymieniać dowodów osobistych po zmianie adresu związanego ze zmianą granic Opola. Ważność zachowują prawa jazdy i dowody rejestracyjne. Nie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych pojazdów z OPO na OP. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeśli oprócz nazwy miejscowości zmienia się także ulica (niektóre będą się powtarzać). W takiej sytuacji mieszkańcy powinni w ciągu 30 dni dokonać zmiany adresu w prawie jazdy i dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Mieszkańcy sołectw, które zostaną przyłączone do Opola po 1 stycznia 2017 – co do zasady – nie będą musieli wymieniać dowodów osobistych. To dlatego, że od 1 marca 2015 r. w dowodach osobistych nie ma już informacji o adresie zameldowania. Wszystko po to, by przy zmianie zameldowania (adresu) nie trzeba było wymieniać dowodu osobistego. Dodatkowych formalności nie muszą obawiać się także osoby, które posługują się dowodem osobistym wydanym przed 1 marca 2015 r. (czyli z adresem zameldowania). Dokumenty te zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych (np. nazwisko, imiona, imiona rodziców), które są zawarte w dowodzie. Zmiana danych dotycząca faktu nieumieszczania już w dowodzie osobistym adresu zameldowania, została skonsultowana ze Związkiem Banków Polskich. Związek poinformował, że nie będzie wymagał od swoich klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informację o adresie banki pozyskają z pisemnych oświadczeń. W takim oświadczeniu klient banku potwierdzi prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem. Dotychczas banki informacje o adresie zamieszkania czy adresie korespondencyjnym również czerpały z oświadczeń. Przypomnijmy również, że wiele formalności w banku wciąż możemy załatwić na podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania. Co ważne, nie ma też konieczności aktualizowania przez nowych mieszkańców danych meldunkowych czy informacji adresowych w rejestrze wyborców, bo wyborcy będący obywatelami polskimi, z racji zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola pod nr. tel. 77 54 11 357 lub 360.

Co do zasady, nie ma obowiązku dokonania niezwłocznej wymiany dokumentów: prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Wszystkie one zachowują ważność do czasu wydania nowych dokumentów, np. z powodu: utraty, zniszczenia. Nie ma obowiązku dokonania niezwłocznej wymiany tablic rejestracyjnych z OPO na OP. Zachowują one ważność do czasu konieczności wydania nowego dowodu rejestracyjnego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy oprócz zmiany nazwy miejscowości (np. Winów na Opole) zmianie ulegnie również nazwa ulicy (bo jej nazwa zdubluje się z odpowiednikiem w Opolu), to mieszkańcy powinni w ciągu 30 dni dokonać zmiany adresu w dokumentach. W takim wypadku wymiana dokumentu prawa jazdy odbywać się będzie bezpłatnie. Koszt wymiany tablic to 180,50 zł, ale Urząd Miasta Opola w takim wypadku będzie zwalniał mieszkańców z należnej gminie opłaty (za wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, która wynosi 2,00 zł).

Ulga w opłacie za wydanie prawa jazdy i przerejestrowanie samochodu nie jest ograniczona w czasie do 30 dni.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola pod nr. tel. 77 45 11 941.

Nie ma konieczności ponownego dokonywania zameldowania, czy też wpisania na swój wniosek do właściwego rejestru wyborców, w przypadku zmian administracyjnych (w szczególności przy zmianach granic miejscowości). Wyborcy będący obywatelami polskimi, z racji zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna zgłosić wniosek CEIDG-1 o zmianę danych we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w terminie do 7 dni od momentu powstania zmiany. W 2017 r. termin przypada na 8 stycznia – dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy, czyli 9 stycznia. Wniosek CEIDG-1 może być złożony na trzy sposoby:

 • drogą elektroniczną za pomocą platformy ceidg.gov.pl (do ostatecznego załatwienia sprawy potrzebny będzie profil zaufany ePUAP lub certyfikowany podpis elektroniczny);
 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie miasta lub gminy;
 • za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu lub np. Poczty Polskiej (w obydwu przypadkach własnoręczność podpisu na wniosku musi być potwierdzona przez notariusza).

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem:

 • zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP);
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).

Co ważne, wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są BEZPŁATNE.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola pod nr. tel. 77 54 11 358 lub 77 45 11 836

Na koncie w ZUS zapisane są m.in. dane adresowe. Zmiana nazwy miejscowości, ewentualnie zmiana nazwy ulicy wymaga dokonania aktualizacji tych danych.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą:

 • a Twoja działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zmiany danych adresowych dokonujesz na formularzu CEIDG-1, zaznaczając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Spowoduje to korektę wpisu i przekazanie aktualnych informacji do ZUS-u.
 • a Twoja działalność jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  Zmiany danych dokonujesz w KRS, na odpowiednim wniosku w zakresie danych podstawowych do których należy m.in. adres siedziby lub w urzędzie skarbowym, na wniosku NIP-8 w zakresie danych uzupełniających do których należy m.in. adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji. Zaktualizowane „dane podstawowe” z KRS, jak i „dane uzupełniające” z wniosku NIP-8 przekazywane są automatycznie do CRP-KEP, a następnie do ZUS. Na podstawie tych danych ZUS z urzędu sporządzi za Ciebie odpowiednie dokumenty.

Jeśli jesteś zatrudniony:

 • Twój pracodawca jako płatnik składek ma obowiązek zgłosić Cię do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia, dokonać zgłoszenia zmiany lub korekty danych dotyczących m.in. danych adresowych w terminie 7 dni od zaistnienia zmian bądź stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku zmiany danych adresowych wystarczy, że zwrócisz się do aktualnego płatnika składek tj. pracodawcy, zleceniodawcy, właściciela firmy celem sporządzenia oraz przekazania do ZUS aktualizujących dokumentów głoszeniowych.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o. o., to aktualizacji danych adresowych dokonujesz we własnym zakresie: na formularzu ZUS ZFA lub ZUS ZAA jako płatnik składek oraz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA jako osoba ubezpieczona. Zmianę można zgłosić osobiście w ZUS, elektronicznie za pomocą profilu PUE (przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP), programu PŁATNIK lub przesłać pocztą. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00* z telefonów stacjonarnych i komórkowych.
* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.

Przedsiębiorcy, płatnicy podatków lub składek ubezpieczeniowych, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne dla których identyfikatorem podatkowym jest Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) aktualizują dane adresowe w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Obowiązek dochowania tego terminu nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Kto i w jaki sposób aktualizuje dane adresowe?

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG

 • Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) aktualizują adres zamieszkania/adres siedziby/adres miejsca prowadzenia działalności za pośrednictwem tej ewidencji poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy, miasta, albo listem poleconym ( w tym przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być potwierdzona przez notariusza).

Przedsiębiorcy wpisani do KRS

 • Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) aktualizują adres siedziby za pośrednictwem tego rejestru poprzez złożenie odpowiedniego wniosku KRS. Aktualizacji można dokonać w KRS elektronicznie lub osobiście.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie podlegają wpisowi do KRS aktualizują adres na formularzu NIP-2 i składają go w urzędzie skarbowym osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub wysyłają listownie na adres urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnych: m.in. kościołów, spółek cywilnych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, szkół i przedszkoli.

Osoby fizyczne, dla których identyfikatorem podatkowym jest Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), niewpisani do CEIDG aktualizują adres na formularzu NIP-7 i składają go w urzędzie skarbowym osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub wysyłają listownie na adres urzędu skarbowego. Obowiązek ten dotyczy m.in.: obcokrajowców, duchownych, rolników, przedsiębiorców prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, wspólników spółki jawnej, płatników składek ubezpieczeniowych, osób uzyskujących przychody z tytułu najmu/dzierżawy będących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.

Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT nie muszą aktualizować adresu zamieszkania w terminie do 9 stycznia 2017 r. Osoby aktualizują adres zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym, innej deklaracji lub w dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym, lub na formularzu ZAP-3, który składają w urzędzie skarbowym osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub wysyłają listownie na adres urzędu skarbowego.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu pod nr. tel. 77 44 23 631 do 34 w. 109, 110.

Banki  nie wymagają od klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informację o adresie banki pozyskują z pisemnych oświadczeń klienta. W takim oświadczeniu klient banku potwierdza prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem.

Dotychczas informacje o adresie zamieszkania czy adresie korespondencyjnym, banki czerpały również z oświadczeń. Wiele formalności w banku wciąż można załatwić na podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania.

Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest zobowiązany potwierdzić tożsamość osoby – tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na to, czy dowód osobisty zawiera adres zameldowania, czy nie posiada, tożsamość zostanie potwierdzona. Tożsamości nie weryfikuje się przy pomocy danych adresowych.

Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych – jest adres zamieszkania. Ustawa Prawo o notariacie przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia stron. Notariusz może więc przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

Zgodnie z Prawem Pocztowym, przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi on być zgodny z adresem naszego zameldowania. Jeśli listonosz zostawi nam awizo, przesyłkę odbierzemy we wskazanej placówce pocztowej. Tam potrzebujemy jedynie zweryfikować tożsamość odbiorcy, bez konieczności potwierdzania adresu. Aktualnie wiele osób bez problemu odbiera przesyłki pod adresem innym, niż ten, który znajduje się w dowodzie osobistym.